Gå til indhold

Velkommen til Center for Marin Naturgenopretning

 

Danmarks havmiljø omfatter en rigdom af lavvandede kystnære økosystemer med en mangfoldig flora og fauna, og kystnaturen er Danmarks globalt set vigtigste bidrag til klodens biodiversitet. På trods af årtiers indsats for at forbedre vandkvaliteten i vores kystnære havmiljø, er den økologiske tilstand utilfredsstillende og selv de beskyttede naturtyper har en ugunstig bevaringsstatus.

Der er en stigende erkendelse af, at det ikke er tilstrækkeligt at reducere næringsstoftilførslen for at opnå en forbedret natur- og miljøtilstand indenfor en overskuelig fremtid. I mange tilfælde er aktiv genopretning et nødvendigt supplement for at genskabe de tabte habitater og sikre de værdifulde  økosystemtjenester og ydelser havet leverer og som sikrer robuste marine naturtyper (Orth et al. 2020).

I de senere år har der været en stigende interesse for aktiv naturgenopretning i marine områder, drevet af interesser rækkende fra ønsket om flere fisk i kystzonen til muligheder for at kunne opleve en varieret natur. Generelt har de gennemførte projekter dog kun i begrænset omfang resulteret i viden om projekternes natur- og miljøeffekter. Der er derfor et stort behov for en vidensbaseret tilgang for at sikre et bedre overblik over faktorer (økologiske, tekniske og økonomiske), der kan sikre succes for fremtidige projekter.

Center for Marin Naturgenopretning vil fremme en vidensbaseret implementering af marin naturgenopretning, med henblik på at styrke marine økosystemers modstandsdygtighed, økologiske balance og en lang række økosystem tjenester i danske farvande. Centeret vil formidle faglig viden og rådgive om faktorer (økologiske, tekniske og økonomiske), der styrker projekternes succes og minimerer fejlslag. Centeret vil sikre en videnskabelig og faglig velunderbygget rådgivning som bidrag til den nationale planlægning af marin naturgenopretning og aktive naturfremmende løsninger der bidrager til at forbedre tilstanden i hav og fjord.

 

  

Læs om marin naturgenopretning

 

Læs om økosystemtjenester